سفارش تبلیغ
صبا

طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی

 


طرح جامع ختم قرآن

با سلام

از تمام مسلمانانی که مایل به ختم قرآن هستند در خواست میشود:

اطلاعات زیر را به صورت نظر برای ما بفرستند:

1)نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)

2)درخواست میزان قرائت به صفحه(مثلا 3 صفحه)

3)گذاشتن آدرس  وبلاگ برای فرستادن سوره و آیه ای که باید قرائت کنند

4)دادن آدرس ما به دوستان خود و تقاضا برای شرکت در این طرح الهی